Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

 

 

Waarom gebruikt Oink! uw persoonsgegevens

Bij het gebruik van het aanvraag- of contactformulier op onze website of het aanmeldingsformulier waarmee u een speelplek bij Oink! kunt reserveren vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • Een eerste afspraak voor bezoek aan de door u gekozen locatie te kunnen maken
  • De aanmelding van uw peuter in behandeling te nemen
  • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten
  • U een toestemmingsformulier aan te bieden - U een intakeformulier aan te bieden
  • De automatische incasso uit te voeren of de facturen te sturen
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt

Ook gebruiken wij uw gegevens voor activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. En om u te informeren over onze activiteiten. Onze website verwerkt deze gegevens alleen als u die zelf verstrekt via een formulier op de website. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen door de website, maar alleen via een email aan Oink! verstrekt. De persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verkregen en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen en gebruiken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die uw persoon of die van uw kind(eren) betreffen. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, naam kind, geslacht kind, geboortedatum kind. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt.

Wijzigingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast. Bijvoorbeeld door wetswijzigingen.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Naast het beveiligen van systemen, hanteren we een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Oink! niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin de gegevens van de peuter(s) en ouders/verzorgers zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wat doen we met cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij maken op deze website gebruik van 3 cookies:

1. Functionele cookie ; een cookie die controleert of de gebruiker Javascript ingeschakeld heeft;

2. Analytics cookie; om metingen uit te voeren, de IP-adressen van gebruikers worden geanonimiseerd, conform AVG;

3. YouTube cookie; benodigd voor het afspelen van de video op de homepage. De informatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden intern verwerkt. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van het contract voor plaatsing en u ons hiervoor uw schriftelijke toestemming heeft gegeven of indien dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is.

Inzage in uw gegevens, rectificatie en gegevenswissing

Wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? U heeft recht van inzage van uw gegevens.

U heeft recht om gegevens te rectificeren al s uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrijft door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres hallo@oink!.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan hallo@oink!.nl.

Dit privacy statement is opgesteld op 29 oktober 2020.